Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

ТОЧКА НА БОГАТСТВОТО ( Richesse )

От всичките възможни ТОЧКИ / ПАРИ за нас ще представляват ин терес само тези точки които имат отношение към бизнеса.

Тази точка можем да обозначим с латинската буква " R " което идва от началната буква на думата rich, на английски и richesse от френски език. Първоначално точките-парите са били означавани с иеро глифи, но по-късно са заменени с буквени означения, които са и подс казвателни за названието на точката.

Формулата за изчисляването на точката е:

ТОЧКА НА БОГАТСТВОТО = Асцендент + Луна - Сатурн. При други автори, като Ezra със същата формула е означил ЖРЕБИЙ НА ЗЕМЯТА, жребий на материалния успех на земята, която се отнася към точките на ЧЕТВЪРТИ ДОМ и ТОЧКА НА УСПЕХА привързана към ДЕСЕТИ ДОМ на хороскопа.

Някои автори от древността освен точките посочват и други фа ктори свързани с условията за забогатяването.

ПТОЛОМЕЙ преценява богатството спрямо Точката на Щастието и от нейният диспозитор.

Другите автори вземат, като указание за богатството следните фактора:

- върхът на Втори дом

- господарят на Втори дом

- Точката на Щастието

- диспозитора на Точката на Щастието

- положението по знак и дом на планетата Юпитер

- планета или планети намиращи се във Втори дом.

При наличието на повечето от изброените сигнификатори в Из точния квадрант на хороскопа (X, XI и XII дом), може да се очаква богатство още в първите години при започване дейността на фирмата.

Ако повечето сигнификатори се намират в Южния квадрант на хороскопа (VII, VIII и IX дом), може да се очаква богатство в по-къс ните години след установяване дейността на съответната фирма.

Пълнолунието може да посочи забогатяване но не за дълъг пери од, тъй като при това положение и Точката на Щастието и Асцендента са в едно и също положение в хороскопа.

Ако Точката на Щастието е в съвпад с планетата Юпитер, това също посочва забогатяване.

При съвпад на неподвижната звезда Спика(Лили) (23 гр.42 мин. Везни, 1990 г.) с планетата Слънце, тъй като природата на звездата е с Юпитеро/Венерен характер и дава успехи, победа и богатство.

Звездите от Първа величина, наречени още Царски звезди, ко гато са в съвпад със светилата (Слънце и Луна) или със сигнификатори те на богатството, дават голямо богатство и разкош.

Според други автори, четирите неподвижни звезди, означаващи "четирите ъгъла на Света", като АНТАРЕС (09 гр.37 мин.Стрелец), АЛДЕ БАРАН (09 гр.38 мин.Близнаци), РЕГУЛ (29 гр.41 мин.Лъв) и ФОМАЛХАУТ (03 гр.42 мин.Риби), когато са в съвпад със светилата или със сигни фикаторите на богатството, посочват също така доста голямо богатство.

Планетите Юпитер и Венера, когато са в ъглите на хороскопа и в съвпад сочат също така богатство.

Планетата Венера на Медиум Цели посочва любов от обкръжаващи те и от тук възможности за забогатяване.

Диспозиторът на Точката на Щастието с добри аспекти с добри планети, също посочва възможности за забогатяване.

Главата на Дракона във Втори дом посочва не само богатство, но и високо положение.

Върни се назад