Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

ТОЧКА НА ЩАСТИЕТО (Pars Fortunae)

Най-широко използваната точка в астрологията е така наречена та ТОЧКА НА ЩАСТИЕТО. В концепцията на арабската астрология, заимст вана от халдейците, фиксирането на точното време на раждане не е би ло търсено, а точката е показвала същото, както в класическата запад на астрология. Нейната формула е следната:

Pars Fortunae = АСЦ. + ЛУНА - СЛЪНЦЕ. Посочената форму ла е за дневно раждане, при бизнес астрологията формулите ще имат са мо дневно раждане, тъй като институцията-съда работи само през деня. Когато времето - часът не е известен, то тогава за Асцендент може да се вземе както положението на Слънцето, така и от 0 градуса Овен при което се получава една доста пълна и ясна картина. Арабските астроло зи са разработили правила, при които всички жребии могат да бъдат из числени, според различните домови системи. Една от предложената от тях домова система е слънчевата, при която положението на Слънцето се взема за Асцендент на хороскопа и от него се отчитат дванадесет равни дома по 30 градуса.

В древността астролозите са наричали Точката на Щастието Асцендентът на Луната (Лунен асцендент) и са му придавали такова ог ромно значение,така както на Асцендентът на хороскопа. И още Точката на Щастието е била наречена жребий на Луната според седемте планетни жребия предложени ни от Ezra.

Независимо от това дали изчислението на Точката на Щастието е при дневно или нощно раждане, то като правило може да се приеме, че разстоянието на планетата Слънце от Луната е същото както разстояние то на Точката на Щастието от Асцендента.

Ако Точката на Щастието се изчислява при НОВОЛУНИЕТО, то тога ва нейното положение ще бъде на АСЦЕНДЕНТА на хороскопа.

Ако изчислението се извършва когато Луната се намира в ПЪРВА ЧЕТВЪРТ, то тогава положението на Точката на Щастието ще бъде в ЧЕТ ВЪРТИ ДОМ на хороскопа.

Ако е при ПЪЛНОЛУНИЕ точката попада в СЕДМИ ДОМ на хороскопа.

И ако е при ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ точката попада в ДЕСЕТИ ДОМ на хороскопа.

След НОВОЛУНИЕТО до ПЪРВА ЧЕТВЪРТ Точката на Щастието попада в ПЪРВИ, ВТОРИ или ТРЕТИ ДОМ на хороскопа.

От ПЪРВА ЧЕТВЪРТ до ПЪЛНОЛУНИЕ Точката на Щастието се намира в ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ или ШЕСТИ ДОМ на хороскопа.

След ПЪЛНОЛУНИЕ до ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ Точката на Щастието ще се намира в СЕДМИ, ОСМИ или ДЕВЕТИ ДОМ на хороскопа.

След ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ Точката на Щастието попада в ДЕСЕТИ, ЕДИИНАДЕСЕТИ или ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ на хороскопа.

И така, ако изучаващият астрология се обърка, то положението на изчислената Точка на Щастието може да покаже грешката му. И още нещо, ако погледнете в един вече изчислен и начертан хороскоп положението на Точката на Щастието, вие веднага се ориентирвате за фазата на пла нетата Луна в хороскопа. Необходимо е да запомните, че колкото пове че дни са изминали след новолунието или някоя друга фаза на Луната то толкова повече Точката на Щастието ще бъде отдалечена от предход ния ъгъл, става въпрос за връх на дом.

Точката на Щастието в един хороскоп се явява като "малкия бла годетел", която съдейства на родения в неговите дела и ни информира за възможностите му за успеваемост в съответствие със заемания ЗОДИА КАЛЕН ЗНАК и ДОМ на хороскопа. Тя ни показва възможностите за прите жание, доброто ни име и нашите привилегии.По въпросите свързани с фи нансовата сфера винаги посочва възможностите за заработване на пари и тяхното харчене и може да се вземе, като представа за ценности в буквален и преносен смисъл. Не бива да забравяме, че при разглеждане то на влиянието на Точката на Щастието да видим и нейната планета ди спозитор, по знак и дом, а също така и аспектите на Точката на Щасти ето с диспозитора си и с останалите планети.

Доколкото Точката на Щастието има връзка със светилата - Слъ нце и Луна, то нейната роля в хороскопа се свързва с поведението на родения, с неговите заложби и дадености, както и здравословното му състояние и външен вид.

Аспектите на Точката на Щастието са също важни при интерпре тирането на звездната карта, като аспектът СЪВПАД се явява като най- значимия от останалите. За пояснение повтарям, че допустимата орбиса при аспектите на Точката на Щастието е максимум 1-3 градуса, а някои автори не допускат и такава орбиса.

От аспектите на Точката на Щастието обезателно да се обърне внимание на полуквадрата на точката с планетите Венера и Юпитер, тъй като тези две планети определят и финансовото отношение на фирмата и могат да ни информират за "дребните пари" зад граница, тука не се вк лючват големите договори / предимно полуквадрат с Венера/, а така съ що и за имуществена придобивка, отново дребна, свързана с полуквадра та на планетата Юпитер.

Полуквадратите на Точката на Щастието с планетите Уран и Неп тун ни принуждават да отделим внимание на "художествените въпроси" и то предимно когато планетите се намират в знака Козирог /професионал на насоченост/ и се свързва с реставрация, изложения и изящно оформ ление.

За отбелязване е фактът, че много от миньорните аспекти с То чката на Щастието ни дават информация за "подводните скали" на които ще се натъкне фирмата, а не заплашваща я катастрофа. Доминираща роля ще имат все пак мажорните аспекти, като всред тях на СЪВПАДА се отре жда първоначалната роля.

И независимо от Точката на Щастието, арабските астролози из числяват и още една точка наречена - Pars Substancye(Точка на най - доброто, при която формулата за изчисление включва разстоянието от Almuten-а) като Алмутен в астрологията се означава планетата владе тел на Асцендента, в този случай участват планетите от Слънце до Са турн, без тежките планети Уран, Нептун и Плутон( до планетата Юпитер по реда на зодиакалните знаци) и се прибави към дължината на Асцен дента. Ако планетата Юпитер е господар на Асцендента, то тогава към дължината на Асцендента се прибавя дължината на планетата Юпитер. И така формулата добива следния вид:

Pars Substancye = Алмутен(която й да е планета) + Юпитер + Асцендент, като тази точка също ни дава информация за материалните и финансови те възможности на дадената фирма.

Други автори посочват в трудовете си, че тази точка се изчис лява като от господарят на Втори дом се изважда дължината на планета та Луна и тази разлика се прибавя към дължината на Асцендента. Това може и сами да опитата да я изчислите.

Когато сте определили положенията на сигнификаторите, може да прогнозирате степента на богатството на фирмата, дали то ще е го лямо, средно или незначително. За това може да получите информация от наличието на сигнификаторите в ЪГЛОВИ ДОМОВЕ (I, IV, VII и X и знаците Овен, Рак, Везни и Козирог), то количеството ще е голямо, ако сигнификаторите са в СЛЕДВАЩИТЕ ДОМОВЕ (II, V, VIII и XI и в знаците Телец, Лъв, Скорпион и Водолей), то то ще бъде средно и ако са в ПАДАЩИТЕ ДОМОВЕ (III, VI, IX и XII и в знаците Близнаци, Дева, Стрелец и Риби), то тогава то ще бъде незначително.

Според астролозите от древността АЛМУТЕНЪТ (планетата) може да ни посочи и времето на добро материално и финансово положение, ве днъж от планетната възраст и втори път от транзитите на планетата.

Ако Алмутенът в хороскопа е източна планета, това показва за богатяване рано, още в първите години след учредяването на фирмата и ако Алмутена е западна планета, то това ще се случи доста по-късно в развитието на фирмата.

Върни се назад