Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

ПАРИТЕ - АРАБСКИТЕ ТОЧКИ В БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯТА

Жребиите, парите или както още ги наричат арабските точки мо гат да ни бъдат в полза и при прогнозирането в бизнес астрологията. Парите които имат най-широко приложение в този раздел от астрология та, при тях предимно изчисленията са свързани с Асцендента на хорос копа и в някои случаи участват и някои от домовете на хороскопа. Ето защо преди да се пристъпи към изчисляването на точките, ние сме задъ лжени да уточним, колкото е възможно по-точно Асцендентът на хороско па на фирмата или държавата, които са предмет на нашите изследвания. Много рядко някои от собствениците на фирма или основателите им зна ят с точност деня и часа на учредяването или на регистрацията на фир мата.

Когато става въпрос за прогнозирането икономико-социалните отношения в една страна, по - лесно може да се достигне необходимата точност по отношение на Асцендентът, тъй като за съответната страна се ползват документи в които е записана не само датата на учредяване то, а и часът. В това отношение историците спазват с педантичност движението в учредяването или узаконяването на държавите. Те, както се казва пишат историята и затова посочват подробности с единствена та цел да доказват правотата на твърденията си. Що се касае до време то часът, се съгласявам с предложеното мнение на другите автори, че КАТО НАЧАЛО НА ПЕРИОДА НА РАЗВИТИЕ СЕ ЯВЯВА ВЗЕМАНЕТО НА ВЛАСТТА, то ва е критическия момент, спрямо който сме длъжни да построим НАЦИО НАЛНИЯ ХОРОСКОП, принцип, който с простота може да се промени от та кива събития, като държавен преврат и революция. Всяка страна в све та, без да се интересуваме от възникването на нацията-народа във вре мето си е преминала по пътя на революциите, на военните преврати или чуждата намеса, които са довели до легализирането й в очите на общес твеното мнение, както и в политическия и религиозен ред.

Когато говорим за промяната на режима в РУСИЯ, считам, след проучването на много от датите, датата 8 ноември 1917 година, нощта в 02:12 часа за критически момент, когато властта в Русия е премина ла от старият режим към комунизъм. Грубото завземане на властта от комунистите е получило символическо значение благодарение на това,че всичко това се е случило не в провинциален градец или селце, а в столицата на Русия и този именно момент е бил отбелязан от Троцки, който заедно с Ленин е бил един от творците на събитията през него, като критичен в революцията.

По отношение на създаването на СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ може да се приеме датата 4 юли 1776 година в 02:17 часа Филаделфия, когато е подписана АМЕРИКАНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ, незави симо, че върху нея американските астролози са се опитвали многократ но да ректифицират часа, да тя е спорна, но се използва за хороскопа на САЩ. И така според нея слънчевият знак на щатите е РАК, а Асцен дента е в знака БЛИЗНАЦИ.

За нашата страна-БЪЛГАРИЯ, успешно може да ни послужи датата 9 септември 1944 година, София, когато в 06:25 часа, местно локално време по радиото се съобщава, че властта е преминала в ръцете на ОТЕ ЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ и е провъзгласено новото комунистическо правителство.

При определянето на Асцендента на една фирма може да се ръко водим от това, кога е подписан учредителният протокол за създаването на фирмата, както и от нейната действителна регистрация в съда. Да, за датата спор няма, но часът? У нас, както и в другите държави тези институции работят през деня, в интервал от 9:00 до 18:00 часа и за тези часове може да се изчислят звездни карти на учредяавнето, които ще имат различни Асценденти, които се сменят в интервал от 2:00 часа.

В зависимост от дейността на фирмата може да се търси и опре делен зодиакален знак свързан с дейността й, като Асцендент. А що се отнася до точният градус на Асцендента при една търговска фирма като способ за ректификация може да ни послужи и първата й сделка, а при друг вид дейности ще търсим аналогия със знака на Асцендента, като не се пропуска и възможността за ректификация посредством градусите на Сабиенската символика и Тебаическият календар.

Точките, жребиите, пари-те, които може да се използват с успех в БИЗНЕС - АСТРОЛОГИЯТА посочени от AL BIRUNI са следните :

1.ТОЧКА НА ЩАСТИЕТО (Pars Fortunae)

2.ТОЧКА НА БОГАТСТВОТО ( Richesse )

3.ТОЧКА НА ПОКУПКО - ПРОДАЖБАТА

4.ТОЧКА НА ВАЛУТАТА (долар, марка, рубла, лев)

Върни се назад