Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

КАКВО ВКЛЮЧВА ВЪПРОСЪТ ЗА АРАБСКИТЕ ТОЧКИ

­

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Ще се опитам да ви запозная с двете противоположни твърдения свързани с въпросът за използването на ПАРИТЕ - арабските точки, на речени още ЖРЕБИЙ, което означава индивидуален градус с известно вли яние от положението му спрямо 0 градуса от зодиакалният знак ОВЕН и от положението му в дома в който попада, това което е достигнало до наши дни от ТРАДИЦИОННАТА ХАЛДЕЙСКА АСТРОЛОГИЯ, като едното принадле жи на астролозите от древността, а другото на арабските астролози от XVI до XVII век, написано на латински език.

Тези, които са писали на латински език в периода на римската империя са използвали думата " ПАРИ " с която са означавали разделя нето на кръгът на зодиака на 360 части, за което е по-правилно да се приеме за означаване думата " ГРАДУС ". В този случай имаме опит да се замени " САБИЕНСКАТА СИМВОЛИКА ", която дава описание на всеки един от градусите на зодиака.

И ето защо в този случай " ТОЧКАТА НА ЩАСТИЕТО " ще трябва да се вземе, като ГРАДУСЪТ на финансово - материалният успех, а не като ТОЧКА, както са направили много от френските астролози след 1657 го дина. Така е преведен и смисъла на точките достигнал до нас от астро лога RANTZAU от Aleaume. Ето това е първото противоречие, а именно отъждествяването на определен градус от Зодиака със значението на па рите.

Второто противоречие се е получило при авторите през епохата на Възраждането, които са използвали за превод от латински език дума та " ГРАДУС ", която при тях не е означавала конкретният градус от зодиакалният кръг, а зоната на влияние и никога тя не е била свърза на с 1/360 част от кръгът.

За първи път истинското значение на ТОЧКИТЕ - ПАРИТЕ, това което познаваме и днес се цитира от астролога MANILIUS през I век, от FIRMICUS MATERNUS през IV-ти век и по-късно от JUNCTIN XVI-ти век, от PEZELIUS, PLACIDE, MORIN de VILLEFRANCHE XVII-ти век.

MANILIUS определя ТОЧКАТА НА ЩАСТИЕТО / PARS FORTUNAE / при дневно и нощно раждане, като разменя положението на светилата. За дневно и нощно раждане за определянето се взема положението на пла нетата Слънце спрямо линията на хоризонта - Асцендент-Десцендент. Ко гато планетата се намира над тази линия /хоризонта/ раждането се оп ределя като дневно и обратното за нощно раждане.

При определянето на начина на изчисляване на Точката на Щасти ето от този момент нататък той нарича тези градуси ЖРЕБИЙ и е опреде лил още дванадесет жребия.

Дванадесетте жребия отговарят на дванадесетте зодиакални зна ка, но не на тези които са вече общоизвестни, а на тези които имат единствено значение в една тема на раждане, за този, за който тя е изчислена, където те заемат точно определено място.

За тези ПАРИ/ЖРЕБИЙ които заемат първо място са поставени в тези места на хороскопа които те подбуждат, въвличат в действие, а останалите ПАРИ са подредени според автора по следния начин:

- ТОЧКА НА УСПЕХА, тази точка господства над всичко което спомага да се изгради един дом и още дава информация за робс твата, земята, дворците.

- ТОЧКА НА ВОЕНЩИНАТА, посочва военното изкуство, а така също и прес тоя в чужда държава.

- ТОЧКА НА ГРАЖДАНСКАТА АНГАЖИРАНОСТ, посочва връзката между населе нието, гражданите на една стра на. Приятелството.

- ТОЧКА НА ПРИСЪДАТА, всичко което се отнася до правосъдието, отсъж дането, до прилагането на законите и на законо дателството.

- ТОЧКА НА БРАКА, дава информация за живота в семейството и на семей ството, както и на приятелите на семейството.

- ТОЧКА НА БОГАТСТВОТО, посочва количеството на доброто у всеки един от нас и неговата продължителност.

- ТОЧКА НА ГИБЕЛ, ако неблагоприятно положение на злокобна планета съдейства за това, то ние сме длъжни да опитаме.

- ТОЧКА НА БЛАГОРОДСТВОТО, и още слава, издигане, репутация.

- ТОЧКА НА ДЕЦАТА, несигурност, неизвестност и грижи за издигането им.

- ТОЧКА НА ФАМИЛИЯТА, примера който ние даваме на децата си.

- ТОЧКА НА ЗДРАВЕТО, от нея определяме нашето здраве и сила, или из питваме тежест от разболяване, или от заболява нето.

- ТОЧКА НА ЖЕЛАНИЯТА, всичко което може да спомага за осъществяване то или за неуспеха на нашите начинания.

Това са дванадесетте ТОЧКИ/ЖРЕБИИ на MANILIUS, като не се посочват тяхните формули за изчислението им.

SCALIGER в своят свободен коментар върху предлаганите от MANILIUS точки потвърждава изчисляването на точките както при дневно така и п

ри нощно раждане, без да отбележи тяхната идинтичност.

И нещо повече, той претендира, че зодиакалният знак в който попада точката, по принцип този зодиакален знак е ранен от присъстви ето на точката и тука ние трябва да разгледаме, като основа една вто рична домификация, включваща една точка и знака който заема тя.

Убедително мога да заявя, че от достигналите до наши дни све дения от MANILIUS, нищо подобно като твърдение не може да се възприе ме.

PTOLEMEE дава една единствена дифиниция за определение на то чките и се противопоставя на тези, които искат да направят разлика в изчисляването им при дневно и нощно раждане. В своят трактат засягай ки въпросът за точките отбелязва, че той ги използвал единствено при изчисляването на ПРИМАРНИТЕ ДИРЕКЦИИ, където те играят ролята на СИГ НИФИКАТОРИ.

ABRAHAM IBN EZRA в своят труд "Commencement de Sapience" да ва списък на следните жребии:

1. ЖРЕБИЙ НА ЛУНАТА, по формула Асцендент + Луна - Слънце, като това е старата точка на щастието, като той я нарича още " жребий на добро то ". Точката се изчислява по същият начин както и при Ptolemee.Тази точка наречена от него ЖРЕБИЙ ни дава информация за тялото на родени я и за неговия живот, както и още разиснения върху успеха и възможно стите да има, да притежава, върху доброто реноме и върху всичко това което е свързано с мисълта на родения. Тази точка от положението си в хороскопа по знак и дом показва къде най-лесно ще може да се реали зира родения.

2. ЖРЕБИЙ НА СЛЪНЦЕТО, тази точка е наречена още и "жребий на мистери ята", а тя се изчислява като извадим положението на Луната/става въп рос за еклиптичната дължина на планетата в хороскопа/ от тази на Слъ нцето и прибавим разликата към дължината на Асцендента. Формулата ще има следния вид : Асцендент + Слънце - Луна.

Тази точка ни осведоямва за душевността на индивида, дава ни информация за привързаността на родения и служенето на Бога, както и върху всички скрити неща в човешката душевност и това което роденият иска да укрие от погледа на другите.

Тази точка-жребий е огледална на Точката на Щастието, в зави симост от дневно или нощно раждане и ДИЙН РЪДИАР я е наименувал Точ ка на Духа.

3. ЖРЕБИЙ НА САТУРН, този жребий се изчислява, като към Асцендента прибавим ЖРЕБИЯ НА ЛУНАТА и от полученото извадим дължината по еклип тиката на планетата Сатурн. Асцендент + жребия на Луната - Сатурн е нейната формула.

Тази точка или жребий ни дава информация върху дълбочината на мисълта на родения, върху загубите, бедността,насилственото лишаване от свобода на родения - затвор, изпращането в концлагер, депортиране, както и за смъртта му.

4. ЖРЕБИЙ НА ЮПИТЕР, се изчислява по формулата: Асцендент + Юпитер - жребий на Слънцето. Дава ни информация за истината, честта и реноме то на родения.

5. ЖРЕБИЙ НА МАРС, изчислен по формулата : Асцендент + жребий на Луна та - Марс, ни информира за силата, куража, гнева и издръжливостта на индивида.

6. ЖРЕБИЙ НА ВЕНЕРА, тази точка изчислена по формулата : Асцендент + жребий на Слънцето - жребий на Луната, посочва информацията за любов та и любовните авантюри на родения, за радостите, деликатността, пие нето и яденето, както и сексуалните отношения с противоположния пол.

7. ЖРЕБИЙ НА МЕРКУРИЙ, с формула за изчисление: Асцендент + жребий на Луната - жребий на Слънцето, която е огледална спрямо жребий на Вене ра и ни информира за бедността, омразата и ненавистта, за религиозни те наклонности на родения, за неговото възпитание, както и за възмож ностите му за запознанства и контакт с околните.

След точките на планетите, ABRAHAM IBN EZRA посочва списък на други възможни точки, но този път изчисленията са спрямо домовете.

Това са една част от точките-парите на ABRAHAM посочени от не го, но в следващата глава ще посоча само тези точки, които имат отно шение към раздела от астрологията който разглеждам.

Върни се назад