Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

НЕПОЗНАТИТЕ ПЛАНЕТИ В ИНДУСКАТА АСТРОЛОГИЯ

­

От съкратеното изложение на теориите на новите автори свързани с тъл куването на рождения хороскоп том IV и том V от книгата "Опита на древните ас трономи" или така наречената "Астрология галика" намираме и сведения за плане тите които се намират след САТУРН, които според природата си оказват благопри ятно действие са: ЯМАГХАТАКА, ПРАНПАД и КАЛА, а с неблагоприятно действие са планетите ГУЛИКА и ПЛУТОН.

При свойте наблюдения астролозите от древността дават следните качест ва и природа на транснептуниевите планети:

ЯМАГХАНТАКА ( КУПИДОН ) - топла, влажна и плодовита планета, символ на творчест вото на артистичните професии, благородство на духа честност в делата, управи тел на половия акт и всичко свързано с брака на родения. Тази планета е с при родата на ВЕНЕРА и ни дава: Изкуство, семейство, обществото, колекция, равносме тка, общност, асоциации, всички групи, среща, брак, организации, корпорации.

ГУЛИКА ( ХАДЕС) - суха и студена планета, символизира мошеничеството, желание за работа в усамотение, желание за постигане без чужда помощ, самостоятелност, даваща трудно лечими тежки заболявания свързани с характера на Сатурн. Тази планета е с МАРСОВА природа. Символизира също така кавгата, отбраняването, бо лест, ниско служебно и обществено положение, тайната, древност, бедност, прес тъпление, древните науки и тайните, медицинското обслужване на болни, натрупва не от миналото, археология окултни науки, всичко което е неприятно, безполезно, дълбоко скрито.

ПРАНПАД ( КРОНОС ) - гореща и влажна планета или суха и топла, символ на върхов ната власт, покровителство на слабите, даваща умение за ръководене, авторитет и самостоятелност. Тази планета е с природата на СЛЪНЦЕТО и ЛУНАТА. Величието, ав торитет, ръководител, положение, интелектуално или духовно лидерство, всичко което е над средното ниво, всичко което е разположено високо, превъзходство, високи постижения, високо качество, висок стандарт, безспорен експерт.

КАЛА ( ЗЕУС ) - носеща името на сина на Гея и Зевс от гръцката митология е го реща и суха по природа, даваща сръчност на родения, изобретателност, както и занятия свързани с енергията, с взривоопасни материали, любов към семейството, желание да има родения деца, а и технически способности. Тази планета дава за болявания свързани с прродата на СЛЪНЦЕТО. Творение, творба, принуда, управле ние, команда, огън, физическо лидерство, съзидание, фокосиране на енергия като в лазерно или снайперно оръжие, насочена сила, механизми, лидерство, всички военни вещи, двигатели с вътрешно горене, стимул.

Транснептуниевите планети се движат доста бавно, ето защо е достатъчно да се вземе тяхното положение на обяд за деня на раждането. Средното движение на тези планети е както следва, за ЯМАНХАТАКА от 01 градус и 23 минути на ден, за ГУЛИКА 01 градус и 01 минута, за КАЛА 00 градуса и 48 минути и за ПРАНПАД 00 градуса и 42 минути.

Други непознати планети които са били използвани още в древността са АПОЛОН с период на обръщане от 576 години, който дарява родения със слава, опитност, усет към търговята. Наука, разширение, комерсиалност, търговия, мир, слава, опит, чест, успех, световна експанзия, индустрия, мирни усилия.

АДМЕТОС при тази планета периода на обръщането е 617 години, която но си раздяла, прегради и смърт и простудни заболявания. Първоначална субстанция, суровина, застой, смърт, редуване, циркулация, крайна интензивност, блокада, пречка, може да доведе въпроса до позитивна задълбоченост, пълна концентрация, трудност да се измъкне от дадена ситуация, устойчивост, стабилност, неподвиж ност, свиване до тесен фокус, специализация, твърдост.

Планетата ВУЛКАН е с период на обръщане от 663 години и дава на родения сила и власт, енергия но и насилие. Мощ, голяма енергия, величина, ненасочена енергия подобна на вулкан, интензивност.

Последната планета е ПОСЕЙДОН - период на обръщане 740 години, като тя засилва духовното развитие на личността, дава стремежа към знания. Дух, идеал, памет, върховна енергия свързана с разума, истина, просвета, вдъхновение, мъд рост и култура.

Ето това са всъщност непознатите планети за които говорят авторите от древността, както и тяхното символизиране в астрологическата практика.

Върни се назад