Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

НЕПОЗНАТИТЕ ПЛАНЕТИ ВЪВ ФРЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

­

Проблемът за непознатите планети не е нов, но астролозите на запад не се занимават вече с единствената хипотетична, традиционна планета, която датира от арабското средновековие и с която си служат и в наши дни астроло зите от средния изток, тъй като тези позиции фигурират още от началото на века във всички астрономически ефемериди и алманаси издадени в Иран.

Това е планетата КАИД ( KAID ), наречена още " ДЯВОЛА НА НЕБЕСНАТА СФЕРА", в която планета доктор W.HARTNER се е опитал на всяка цена да види смесването на една комета с лунните възли, тъй като, както и лунните възли планетата КАИД извършва една обиколка на зодиака в ретроградна посока за 144 ( Юлски ) години и 4 дни, преминавайки по този начин един зодиакален знак за 12 години, а един градус за 146 дни.

Проблема за планетата КАИД е бил поставен и на конференцията състояла се на 5 февруари 1955 година в ДВОРЕЦА НА ОТКРИТИЯТА - Париж. На тази конферен ция са проследили и движението на тази планета с начало от 0 градуси на зодиа калният знак РАК за 22 януари 1933 година, в 0 градуси на знака БЛИЗНАЦИ през 1945 година през месец януари, в 0 градуса от знака ТЕЛЕЦ през месец януари на 1957 година и се е намирала на 1-ви май 1958 приблизително на 26 градуса и 49 минути от знака ОВЕН.

Но ако западната астрология е загубила тази хипотетична планета, която е непозната за нея, а се твърди, че западната астрология е възпитаничка, по точ но продължител на арабската астрология е странно че тази планета не е използва на в западната астрологическа практика.

Революцията на планетата КАИД, нейното възвръщане в изходното положение се извършва за 144 години, а трябва и да припомня, че 144 е квадрат от 12, което е зодиакалното число на цялостта и изпълнението й, че ГРААЛА е бил издялан вър ху 144 плочки от изумруд ( това е камъка за предсказания в символиката на скъ поценните камъни ), паднал от короната на ЛУЦИФЕР.

ПЛАТОН и АРИСТОТЕЛ са единодушни в заключенията си, че при изтичането на един период от 144 години, настъпва една радикална промяна, която е по-скоро пагубна, при развитието на една държава, което ни дава основание да предпола гаме, че планетата КАИД се отнася повече към гръцката астрология, а това е дове ло до многобройни астрологически спекулации, предимно от ПИЕР ПИОБ - "Тайната на Нострадамус", от ВИКТОР - ЕМИЛ МИШЛЕ "Тайната на рицарството" и на ГАСТОН ЖОРЖИ "Ритмите в историята". Прибавяйки тези 144 години към 1814 година - годи ната на Виенският договор в която се създава статута на Европа и се озоваваме в 1958 година, а това е годината на "среща на високо ниво".

В края на миналият век е било съобщено за откриването на две транснеп тунови планети, предложени от ясновидеца и астролога ШАРУБЕЛ. Първата извърш ваща своята революция за 340 години и 42 дни, се явява в същност като двойна та духовност на планетата Марс, авторът посочва и нейното движение което е равно на 1 градус, 3 минути и 32 секунди с положение за месец януари 1911 годи на в 12 градуса на знака ОВЕН, а през 1958 година намираща се на 2 градуса от знака БЛИЗНАЦИ.

Втората планета, влияеща благотворно, наречена от автора ОВ ( OV ), за която планета той не е успял да установи нейният ход на движение, но и пре писва дълголетие и я поставя на 9 ноември 1826 година ( това е неговата рождена дата ) на 13 градуса в знака СКОРПИОН, това е приблизително и дължината на не говото Слънце в раждането.

G.- E. SUTCLIFFE, СУТКЛИФ е успял много бързо да засенчи Шарубел, като предлага две нови интра-меркуриеви планети все още неоткрити, а именно планети те ВУЛКАН и АДОНИС, КАКТО И ЧЕТИРИ ТРАНСНЕПТУНОВИ ПЛАНЕТИ ИЗИС, ОЗИРИС I, II и III. За тези планети споменатият автор дава и тяхният годишен ход:

за ИЗИС от 01 градус
за ОЗИРИС I от 00 градуса 21 минути и 49 секунди
за ОЗИРИС II от 00 градуса 49 минути и
за ОЗИРИС III от 00 градуса 03 минути и 49 секунди.

СУТКЛИФ посочва и положението на планетите за 1-ви януари 1906 година , а именно:

за първата 00 градуса и 46 минути в знака ОВЕН
за втората 03 градуса 01 минута и 49 секунди в знака ВЕЗНИ
за третата 28 градуса 09 минути и 49 секунди от знака РИБИ и
за последната 22 градуса 05 минути и 48 секунди от знака ДЕВА.

От всичките хипотетични планети на СУТКЛИФ само планетата ВУЛКАН има траен успех. Самият автор на новооткритите планети е бил толкова сигурен в свойте ЕФЕМЕРИДИ за новооткритите планети, че той дори е използвал планета та ВУЛКАН в месечните си прогнози свързани с мусоните, публикувани в един голям индийски вестник. Астрономическото наблюдение свързано с движението на планетата Слънце на 25 юни 1907 година е допринесло много повече за вулкано вата теза, отколкото всичките публикации до тогава.

След Първата световна война практически почти никой не се е занимавал с планетите на ШАРУБЕЛ и на СУТКЛИФ. По-късно през 1920 година американският астролог L.- H. WESTON, УЕСТОН издава книгата "Планетата ВУЛКАН", в която обяс нява чрез конюнкциите / съвпадите / явлението "изгорени".

В периодът след Първата световна война новата генерация от астролози се заема с търсенето на хипотетичните планети, като най-често пренебрегват това кое то е направено от тяхните предшественици и дори тяхните събратя.

И така във Франция астролога ДОМ НЕРОМАН дава името на ЛИЛИТ като най- близка до Луната, докато повече от 40 години това име е било вече преписвано на втората хипотетична Луна от Сефариал, а и неговите ефемериди са били публикува ни много пъти от Бреда Бозар.

В Германия Сиегрун преписва името на ВУЛКАН на една транснептунова "су пермарсианска" планета, която извършва революцията си за 663 години, незнаейки, че още преди ВЕРИЕ и ЛЕСКАРБОЛ, повече от един век, това име се отнася към инфра меркуриевата планета, чието преминаване е наблюдавано на 26 юни 1949 годна, което е било обявено дори и като "официално откритие".

КОРЕ - така наречената десетата планета според РОБЕР АМБУЛЕН, френски астролог, който през 1935 година заедно с неговият приятел ЖАН ДЕЗМОЛЕН публикуват една брошура за " ЛИЛИТ - вторият сателит на земята". Много от астро номите и астролозите я определят като фантазия тяхната хипотеза, както и ефеме ридите които са били публикувани към същата статия.

Планетата ПЛУТОН, най-отдалечената от Слънцето е била също така открита чрез изчисления, а след това забелязана през месец януари 1930 година от едно фермерско момче, което по-късно става асистент, носейки името КЛИД ТОМБО. Плане тата се е появявала, като една слабо светеща звезда в нощното небе, и нейният диск не е бил още забелязан.

При своите изследвания търсейки втората Луна в обсерваторията в Лоуел, Аризона в Америка, като фотографира системно небето всеки месец при появата на новата Луна, той доказва и съществуването на планетата ПЛУТОН, която преди това е била усетена по изчислителен път през 1915 година от Ловел и Пикиринг, свър зано с изригванията на плантата НЕПТУН.

Амбулен наблюдавайки внмателно зодиакалният знак Овен и мажорните ас пекти, най-вече антисиите и контраантисиите при движението на планетите и най- вече на тежките планети, какво образуват с градусите на този знак. От тука идва и предположението за трансплутонова планета която еволюира в последните градуси на знака Овен. Нейното движение е от 30 до 50 минути в годината, като не се съо бразява с ретроградността на планетата и за това й дава средна скорост на движе ние от 57 минути и 08 секунди.

Наблюдаваната планета е с природата на Уран-Плутон, но с едно отражение, може да се каже оцветяване с природата на Марс-Уран. Планетата е с женска поляр ност, нощна, по природа злотворна що се отнася до материалността, но трансформи раща и с възможности за еволюция в духовен аспект. И както я определя АМБУЛЕН: КОРЕ Е ПЛАНЕТАТА КОЯТО ПОЗНАВА ПЪТЯ НА СМЪРТТА И НА БЕЗСМЪРТИЕТО! Нейната зодиа кална революция е приблизително 375 години.

Що се отнася до господството на планетата КОРЕ свързано със знаците на зодиака и домовете авторът предлага следното:

в знака ТЕЛЕЦ планетата се намира в своя ТРОН, а в знака СТРЕЛЕЦ в сво ята ЕКЗАЛТАЦИЯ. Но авторът още веднъж подчертава, че тези дадености са доста хи потетични до момента на публикуването на статията си.

Според авторите планетата КОРЕ изглежда добре управлява погребалните и свързаните със земеделието култове, така също култа към богинята-майка, пази телка на мъртвите и възстановител на живите. Това е богинята на "златния стрък" и тя ще управлява също тайните сдружавания и дружества от типа на франкмасоните. Наименованието на планетата КОРЕ произлиза от гръцката дума, която означава " младо момиче". Това всъщност е Девата, от което следва, че планетата Коре има важно влияние върху знака на Девата. По този начин авторите свързват значение то на планетата с философското влияние на окултизма на АГРИПА, книга втора, гла ва втора.

Scan_224_str.jpg

Scan_225_str.jpg

Върни се назад