Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

АСТРОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОМОВЕ И СЪДБАТА НА РОДЕНИЯ

­

Проблемът с който ще се занимаваме сега произлиза от ес теството на хороскопа, който за нас е звезден код, или по- точно казано нашата задача е да разчетем ПОСЛАНИЕТО НА ЗВЕЗДИТЕ В МОМЕНТА НА РАЖДАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА С ПОМОЩА НА АСТРОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОМОВЕ.

Астрологията е наука, която трябва да ни осведоми върху бъдеще то, да ни даде сведения как ще действа АЗА. Така също тя носи ин формация за физическото, психическото и духовното развитие на лич ността.

С една дума казано съдбините на родения би трябвало да се раз граничат по принцип, и ето защо домовете са свързани в ТРИЪГЪЛНИ ЦИ, тоест по три дома в един комплекс, който ни дава сведения за известни жизнени условия, всеки един от които заема своето начало от един от ЧЕТИРИТЕ КАРДИНАЛНИ ПУНКТА В ХОРОСКОПА. По този начин получаваме следните ТРИЪГЪЛНИЦИ :

1. ТРИЪГЪЛНИК НА ЖИВОТА. Той произлиза от Асцендента и се състои от ПЪРВИ, ПЕТИ и ДЕВЕТИ ДОМОВЕ.

2.ТРИЪГЪЛНИК НА ДЕЙНОСТТА И НА ДЕЛАТА. Той произлиза от МЕДИУМ ЦЕ ЛИ и се състои от ДЕСЕТИ, ВТОРИ и ШЕСТИ ДОМОВЕ.

3.ТРИЪГЪЛНИК НА ОТНОШЕНИЯТА И НА ВРЪЗКИТЕ. Той произлза от ДЕСЦЕН ДЕНТА и се състои от СЕДМИ, ЕДИНАДЕСЕТИ и ТРЕТИ ДОМОВЕ.

4.ТРИЪГЪЛНИК НА КРАЯ НА НЕЩАТА. Той произлиза от ИМУМ ЦЕЛИ и се състои от ЧЕТВЪРТИ, ОСМИ и ДВАНАДЕСЕТИ ДОМОВЕ.

Още френският астролог и математик МОРЕН ДЕ ВИЛИФРАНШ е посочил връзката на трите дома, от които се състои всеки един от триъгъл ниците.

МОРЕН ДЕ ВИЛИФРАНШ (MORIN DE VILLFRACHE), Жан-Батист е френс ки астролог и математик живял 1583 - 1656, който в своята младост е бил много ценен като астролог при френския двор. Неговият осно вен астрологически труд " Astrologia Gallica " публикуван през 1661 година, състоящ се от 26 тома, който сам по себе си предста влява опит за модернизирането на астрологията на Клавдий ПТОЛОМЕЙ, съобразено със знанията на XVII век. Този труд на Морен де Вили франш е много популярен всред астролозите на запад и в днешни дни.

За подобна взаимовръзка между домовете говори и СЕФАРИАЛ, в своето ръководство по астрология, като обръща внимание и върху целесъобразността на това разпределение на домовете в хороскопа.

Особено ясно е показана връзката на домовете от американката АЛИСА БЕЙЛИ в нейното научно съчинение по езотерическа астрология "ТРАКТАТ ЗА СЕДЕМТЕ ЛЪЧА " в който е обяснено тълкуването на хоро скопа.

Върни се назад